ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

Alibaba Supplier Assessment-1

ಅಲಿಬಾಬಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

Utility Model Patent-1

ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್

Design Patent-1

ವಿನ್ಯಾಸ ಪೇಟೆಂಟ್

CE certification-1

ಸಿಇ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

ISO certification-1

ಐಎಸ್ಒ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

Trademark Certificate-1

ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

EN certification-1

ಇಎನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ